ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จึงมุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ สำหรับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

ข้อกำหนดในการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สมาชิกต้องแจ้งข้อมูลที่มีรายละเอียดตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 ดังนี้

1. ชื่อ-สกุล สมาชิก
2. หมายเลขประจำตัวสมาชิก
3. ที่อยู่ของสมาชิก
4. เรื่องอันเป็นเหตุของปัญหาหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ
5. ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการให้ข้อเท็จจริงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการ้องขอจากสหกรณ์

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

ตัวอย่าง 0811234567

รหัสยืนยัน ใส่รหัสนี้ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์